Regulamin zakupów

§ 1 Wstęp

1.1. Regulamin skierowany jest wyłącznie do innych przedsiębiorców nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Do umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu nie mają zatem zastosowania przepisy prawa związane z obrotem konsumenckim. Poniższe Ogólne Warunki Handlowe określają : zasady przesyłanych wycen, warunki składania zamówień, zasady składania reklamacji, zwrot towaru oraz rezygnacji z zamówienia pomiędzy firmą "Printlogo" Aleksander Koszarek zwaną dalej Printlogo.pl, a firmą składającą zamówienie, zwaną dalej Klientem.

1.2. Właścicielem sklepu Internetowego Printlogo.pl jest firma "Printlogo" Aleksander Koszarek z siedzibą w Nowym Targu przy ul.Długiej 10, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza miasta Nowy Targ NIP: 7352519064, REGON: 123052616.

1.3. Definicje:
a) Sklep Internetowy – sklep internetowy Printlogo.pl dostępny pod adresem www.printlogo.pl,
b) Regulamin (OWH) – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
c) Sprzedawca - Printlogo.pl prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą"Printlogo" Aleksander Koszarek z siedzibą w Nowym Targu przy ul. Długiej 10 na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Nowy Targ, NIP: 7352519064, REGON: 123052616.
d) Klient – wyłącznie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Printlogo.pl,
e) Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
f) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Printlogo.pl, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
g) Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia i jego realizację,
h) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu z Printlogo.pl, i) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,
j) Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą,
k) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Printlogo.pl, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Klientowi automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym.

1.4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Printlogo.pl polegają na:
a) umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,
b) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,
c) kontakt z Printlogo.pl za pośrednictwem formularza kontaktowego,
d) przesyłanie informacji handlowych na wskazany numer telefonu,
e) prowadzeniu Newslettera.

1.5. Wszelkie informacje o produktach i usługach podane na stronie www.Printlogo.pl, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

1.6 Przed złożeniem zamówienia Klient proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.

1.7. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem loginu i hasła. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Klienta. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Klienta na adres e-mail kontakt@printlogo.pl

1.8. Do korzystania ze Sklepu internetowego www.printlogo.pl, niezbędne jest połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron www, posiadanie konta poczty elektronicznej.

 

§ 2 Zasady przesyłanych ofert

2.1. Wszystkie oferty w imieniu Printlogo.pl są wysyłane wyłącznie ze skrzynek firmowych w domenie Printlogo.pl

2.2. Printlogo.pl dokonuje całkowicie bezpłatnie wycen zakupu produktów oraz znakowania produktów. Klient po otrzymaniu wyceny w żaden sposób nie jest zobowiązany do skorzystania z usług Printlogo.pl.

2.3. Printlogo.pl zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany wyceny realizacji danego zamówienia względem ceny podanej w wycenie. O przyczynie i zmianie ceny Klient musi zostać poinformowany przed przystąpienie do realizacji zamówienia. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia rezygnacji z zamówienia.

2.4. Przedstawione kalkulacje na znakowanie produktów we wiadomościach e-mail od Printlogo.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Przesłane wyceny mają swoją ważność przez 14 dni kalendarzowych od momentu ich wysłania.

 

§ 3 Warunki składania zamówień

3.1. Usługę znakowania mogą zamówić tylko i wyłącznie Klienci Printlogo.pl będący osobami prawnymi, osoby fizyczne o ile prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową oraz jednostki organizacyjne posiadające osobowości prawną wyposażonych w zdolność do czynności prawnych. Klientami Printlogo.pl nie mogą być osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, zwanych konsumentami.

3.2. Realizacja usługi znakowania można nastąpić tylko wówczas, jeśli zostaną spełnione następujące kryteria:
a) Klient prześle wiadomość e-mail lub osobiście przekaże pełne zamówienie ze wszystkimi wytycznymi, szczegółami zamówienia (numer artykułu lub kod produktu, kolor, rozmiar, a także ilość) oraz poprawnie opracowanymi plikami graficznych do znakowania, a także danymi niezbędnymi do wystawienia faktury i zrealizowania dostawy towaru.
b) Umowa sprzedaży jak również umowa znakowania Towaru zostaje zawarta po akceptacji przez Klienta przesłanej Faktury VAT Pro Forma oraz po dokonaniu przedpłaty. Przystąpienie do realizacji zamówienia bez spełnienia powyższych punktów jest nie możliwe.

3.3. Termin realizacji podany przy wcześniejszej wycenie będzie liczony od momentu spełnienia obu punktów w paragrafie 3.2.

3.4. W przypadku wcześniejszej realizacji zamówienia Klient zostanie o tym fakcie poinformowany przez pocztę elektroniczną lub telefonicznie.

3.5. Printlogo.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku opóźnienia realizacji zamówienia, jeśli opóźnienie nie będzie dłuższe niż 3 dni robocze.

3.6. Złożenie pełnego zamówienia opisane w paragrafie 3.2 w świetle przepisów prawa polskiego jest rozumowane jako zawarcie umowy.

3.7. Znakowanie towaru jest procesem nieodwracalnym i Klient nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia i dokonania zwrotu lub wymiany.

3.8. W przypadku wybrania opcji "Odbiór osobisty" Klient zobowiązuje się odebrać zamawiany towar w przeciągu jednego miesiąca od dnia otrzymania potwierdzenia możliwości odebrania zamówienia (potwierdzenie wysyłane jest w formie wiadomości e-mail). Zamówienia nieodebrane w ciągu jednego miesiąca będą utylizowane z brakiem możliwości ich odbioru.

3.9. Klient oświadcza, że posiada pełne prawa autorskiej oraz majątkowe do projektu graficznego/logotypu, który przekazuje Printlogo.pl, celem wykonania nadruku lub haftu. Printlogo.pl nie dokonuje weryfikacji powyższego oświadczenia i przyjmuje je zawsze jako prawdziwe.

3.10 Klient ma prawo do zamówienia kilku egzemplarzy próbek towaru (bez usługi znakowania) celem zapoznania się jakością i specyfikacją produktu. W przypadku jednak gdy zakupiony Towar nie spełni oczekiwań Klienta może on zwrócić Towar nabyty w ten sposób w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Po otrzymaniu Towaru Sprzedawca zwróci Klientowi, w terminie 25 dni, dokonaną przez niego cenę zakupu potrącając równocześnie koszt manipulacyjny w wysokości 25% wartości zamówienia – na co Klient wyraża zgodę. Powyższe uprawnienie nie przysługuje w sytuacji korzystania przez Klienta z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

 

§ 4 Zasady składania reklamacji

4.1. Klient jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia całości towaru bezzwłocznie po odbiorze. Każdemu klientowi przysługuje prawo składania reklamacji w przypadku niepoprawnie wykonanego zamówienia lub widocznych uszkodzeń towaru do 7 dni roboczych od odebrania towaru. W celu złożenia reklamacji należy wysłać wiadomość e-mail na adres: kontakt@printlogo.pl . W wiadomości musi znaleźć się pełny opis reklamowanego towaru wraz z dokładnym opisem czego dotyczy reklamacja oraz zdjęciem, na którym będzie widoczny reklamowany nadruk lub element.

4.2. Zamówienie może podlegać reklamacji tylko i wyłącznie jeśli odchył wielkościowy, kolorystyczny, gramatury oraz kroju odzieży będzie większy niż +/- 5%, zaś odchył umiejscowienia, dokładność odwzorowania wzoru, kolorystyczny oraz wielkościowy nadruku wykroczy poza zakres +/- 10%. Powyższe zasady wynikają ze specyfiki trudności procesu produkcyjnego.

4.3 Towary oferowane w Printlogo.pl nie posiadają kart gwarancyjnych producenta oraz instrukcji obsługi, a dochodzenie praw z tytułu reklamacji odbywają się tylko i wyłącznie na podstawie dowodu zakupu (faktura VAT).

4.4. O pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji będzie decydował Kierownik Działu Obsługi Klienta w terminie maks. do 14 dni klalendarzowych.

4.5. Klient może reklamować tylko niepoprawnie wykonane znakowanie lub uszkodzenia towaru. Część towaru, która nie posiada wad nie może zostać zwrócona.

4.6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Kierownika Działu Obsługi Klienta w pierwszej kolejności będzie wykonana ponownie część zamówienia, którego tyczy się reklamacja. Tylko w przypadku, gdy ponowne wykonanie części reklamowanego zamówienia nie będzie możliwe, Klient otrzyma zwrot 100% wartości reklamowanego zamówienia w postaci przelewu na konto bankowe wskazane przez Klienta. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Nie ustosunkowanie się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

4.7. Klientowi nie przysługuje prawo reklamowania błędnie wykonanego znakowania na towarze w przypadku gdy zdobienie będzie wykonywane na towarze klienta. Jest to spowodowane podwyższonym ryzykiem związanym z nieznajomością materiału, na którym będzie wykonywany naddruk lub haft, co wiąże się z możliwością różnego rodzaju uszkodzeń.

4.8 Zwrot Towaru w sytuacji określonej w 4.6 odbywa się na koszt Printlogo.pl W przypadku uszkodzeń mechanicznych (przedarć, wgnieceń, itp.) powstałych po dniu wydania towaru Printlogo.pl nie ponosi odpowiedzialności.

 

§ 5 Płatności

5.1.Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są wyrażone w kwotach netto i brutto. Ceny te zawierają podatek VAT. Koszty przesyłki oraz kosztów usługi znakowania na produktach, podlegają osobnej wycenie.

5.2. O całkowitej kwocie Zamówienia Klient informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.

 

§ 6 Ochrona danych osobowych

6.1. Klient, wypełniając Formularz zamówienia lub Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Printlogo.pl, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).

6.2. Dane osobowe są przetwarzane przez Printlogo.pl wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w § 1 pkt 1.4 niniejszego Regulaminu.

6.3.Klient ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Printlogo.pl.

6.4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Sklepu internetowego www.printlogo.pl

 

§ 7 Ochrona praw autorskich

7.1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.Printlogo.pl są własnością Printlogo.pl lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

7.2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.Printlogo.pl w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Printlogo.pl lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

7.3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego www.Printlogo.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

7.4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Printlogo.pl lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

8.1 Regulamin dostępny jest na stronie Internetowej pod adresem: www.Printlogo.pl/regulamin-dla-firm. Na żądanie klienta Regulamin jest wysyłany pocztą elektroniczną lub drukowany i przekazywany osobiście klientowi.

8.2 O zmianach w powyższym Regulaminie Klienci będą informowani na stronie Internetowej Regulaminu pod adresem: www.Printlogo.pl/regulamin-dla-firm, gdzie będzie widoczna data ostatniej modyfikacji regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Printlogo.pl, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

8.3 Wszelkie spory będą rozstrzygane we właściwym sądzie w Nowym Targu.

8.4 W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe. 8.5 Regulamin obowiązuje od dnia 24.07.2017r.

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl